Algemene voorwaarden

Voorwerp van overeenkomst
Klare Taal verzorgt Nederlands taalonderwijs voor zakelijke afnemers en particulieren. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle door Klare Taal aangeboden diensten die onder de noemer ‘taalonderwijs’ vallen.

Lessen boeken
Een bindende onderwijsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant middels een schriftelijke bevestiging per e-mail akkoord gaat met een projectvoorstel of een offerte van Klare Taal.

Lesduur, duur lesperiode
Een leseenheid duurt, tenzij er iets anders is afgesproken, negentig minuten. Een lesperiode begint met de per e-mail overeengekomen eerste lesafspraak en eindigt op het moment dat het overeengekomen aantal leseenheden op is. Als de lessen op bijvoorbeeld wekelijkse basis plaatsvinden en er geen einde van de overeenkomst is vastgelegd, vindt er steeds na tien leseenheden een afrekening van de tot dan toe gevolgde lessen plaats. Als nog de klant, nog Klare Taal tot één week voor een afrekening de overeenkomst opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij betalingsverzaking worden er 25,- euro maningskosten in rekening gebracht.

Afzeggen
Een privélesafspraak kan tot 24 uur voor lesbegin per sms worden verschoven of afgezegd. Een groepsles kan alleen dan worden verschoven als alle deelnemers en de leerkracht het tijdig eens worden over een alternatieve lesafspraak. Bijtijds verschoven of afgezegde lesafspraken kunnen tot twee weken na het einde van de afgesproken lesperiode worden ingehaald. Te laat of helemaal niet afgezegde lesafspraken worden in hun geheel in rekening gebracht. Deze lesafspraken kunnen niet meer worden ingehaald. Als de docente ziek is, kan een lesafspraak door Klare Taal worden afgezegd. Mocht de lesafspraak niet kunnen worden ingehaald, worden er geen kosten in rekening gebracht. Een eventueel reeds betaalde vergoeding wordt terugbetaald.

Auteursrecht
Op het lesmateriaal van Klare Taal rust auteursrecht. Het mag niet zonder toestemming van Klare Taal worden vermenigvuldigd en/of verspreid.

Plaats van levering, bevoegde rechtbank
Plaats van levering is Berlijn, Duitsland. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit of in samenhang met de overeenkomsten met Klare Taal is in Berlijn, als de klant een handelaar/ster of een rechtspersoon naar publiek recht is. In andere gevallen gelden de wettelijke jurisdicties.

Splitsbaarheidsclausule
Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Stand: Juli 2018

Klare Taal Niederländisch Unterricht
Anne Marijn Koppen
Adalbertstraße 9
10999 Berlijn
Duitsland